مهندسین مشاور نقشه برداری


تعرفه تبلیغاتمهندسین

 _TITLE: مهندسین مشاور نقشه برداری

\r\n شرکتهای مهندسین مشاور

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :سطوح پیمایش

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس مجتبی صبوری معمار

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :سه  نقشه برداري زميني

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1382

\r\n
\r\n

\r\n آدرس :مشهد ،خیابان سناباد ، حد فاصل سناباد 50 و 52 ، شماره 630 ، واحد 5

\r\n
\r\n

\r\n تلفن :  8408255-8408061(0511)

\r\n
\r\n

\r\n دورنگار :  8426542(0511)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :www.spce.ir

\r\n
\r\n

\r\n Email :Info@spce.ir

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :شاخص شرق

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس علیرضا شهرکی

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :سه  نقشه برداري زميني

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1368

\r\n
\r\n

\r\n آدرس :مشهد ، بلوار هاشميه ، هاشميه 40 ، ضلع جنوبی بوستان ایزدی ، کوچه شهید غلامی ،شماره 55

\r\n
\r\n

\r\n تلفن :  8820547(0511)

\r\n
\r\n

\r\n دورنگار :  8820546(0511)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :Shakhse-e-Sargh.com

\r\n
\r\n

\r\n Email : info@Shakhse-e-Sargh.com

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :شایگان تراز شرق

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس امیر رضا دباغ

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :سه  نقشه برداري زميني

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1376

\r\n
\r\n

\r\n آدرس : مشهد ،بین معلم 51 و 53 ،شماره 819

\r\n
\r\n

\r\n تلفن :  8670111(0511)

\r\n
\r\n

\r\n دورنگار :  8641333(0511)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :  www.ShayganCo.com

\r\n
\r\n

\r\n Email : Info@ShayganCo.com

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :نقش آرای شرق

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس ناصر افسرده

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :سه  نقشه برداري زميني ، معماری و شهر سازی

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1385

\r\n
\r\n

\r\n آدرس : مشهد ،بلوار فردوسی ، نبش فرامرز عباسی 28 ، ساختمان اقاقیا ، طبقه سوم  ، واحد 5

\r\n
\r\n

\r\n دفتر مرکزی: بجنورد ، خیابان شریعتی شمالی ، طبقه فوقانی مطب دکتر پهلوانی  ، شماره 343

\r\n
\r\n

\r\n تلفن : 6067477- 6091178(0511)

\r\n
\r\n

\r\n دفتر مرکزی  :  2220400(0584)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :  www.Naghsharashargh.com

\r\n
\r\n

\r\n Email : Naghshara-Shargh@Yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :نقش آمارشرق

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس علی اکبر قنادان

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :سه سامانه های اطلاعات مکانی

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1388

\r\n
\r\n

\r\n آدرس : مشهد ،نبش وکیل آباد45،  شماره 975

\r\n
\r\n

\r\n تلفن :  8690427 - 8670636  (0511)

\r\n
\r\n

\r\n دورنگار:  8695833(0511)

\r\n
\r\n

\r\n Web site : www.nash.co.ir

\r\n
\r\n

\r\n Email : Info@nash.co.ir

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :نقش آوران طوس

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس جواد صبوری معمار

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :یک  نقشه برداري زميني،3 فتوگرامتری ،3 هیدروگرافی

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1370

\r\n
\r\n

\r\n آدرس : مشهد ،بلوار شهید صادقی ( بلوار سازمان آب) ،خیابان عطار ، شماره 428

\r\n
\r\n

\r\n تلفن : 13- 7289410(0511)

\r\n
\r\n

\r\n دورنگار :  7289414(0511)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :  www.naghshavarantoos.ir

\r\n
\r\n

\r\n Email : Info@naghshavarantoos.ir

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :نقشهسازان تراز طوس

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس امیر اکبری سرشور

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :سه  نقشه برداري زميني،راهسازی

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1388

\r\n
\r\n

\r\n آدرس مشهد بهار 20 پلاک 5

\r\n
\r\n

\r\n تلفن : 38590475_38537707 (0511)

\r\n
\r\n

\r\n دورنگار :  7289414(0511)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :  www.naghshavarantoos.ir

\r\n
\r\n

\r\n Email : Amir_as202002@yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :ژیزمان

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس احمد بزرگی راد

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :یک نقشه برداري زميني و فتوگرامتری

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1354

\r\n
\r\n

\r\n آدرس :تهران، میدان آزادی، ابتدای خیابان آزادی ، خیابان سرگرد شهید علی رضائی دهقان ،کوچه سبزه زار ،  شماره 14

\r\n
\r\n

\r\n تلفن و دورنگار:  66027715- 66041206- 66055755- 66019155- 66000530-66000694(021)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :  www. GismentIran.com

\r\n
\r\n

\r\n Email : Info@GismentIran.com

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n شرکت مهندسین مشاور :نگین نقش آسیا

\r\n
\r\n

\r\n مدیر عامل :مهندس علیرضا آفری

\r\n
\r\n

\r\n رتبه :دو نقشه برداري زميني و فتوگرامتری

\r\n
\r\n

\r\n سال تاسیس :1380

\r\n
\r\n

\r\n آدرس :تهران، میدان انقلاب، امیرآباد ، خیابان شهید فکوری ، شماره 169 ، واحد2

\r\n
\r\n

\r\n تلفن و دورنگار:  88028519-88028557(021)

\r\n
\r\n

\r\n Web site :  www. nnaco.ir

\r\n
\r\n

\r\n Email : Info_nna@yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  
\r\n  \r\n \"Up
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   بیشتر
static ©

تعرفه نظارت نقشه برداری


تعرفه تفکیک آپارتمان 1396


آمار کاربران