مهندسین مشاور نقشه برداری


تعرفه تبلیغاتتعرفه

 _TITLE: تعرفه تبلیغات در سایت جامعه

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ردیف

\r\n
\r\n

\r\n سایز

\r\n
\r\n

\r\n قیمت 3 ماهه

\r\n
\r\n

\r\n قیمت 6 ماهه

\r\n
\r\n

\r\n قیمت یک ساله

\r\n
\r\n

\r\n ملاحظات

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 468*60

\r\n
\r\n

\r\n 400000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 700000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 1500000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n بالاترین قسمت سایت بصورت فلش

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 150*180

\r\n
\r\n

\r\n 250000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 450000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 600000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n سمت چپ بالا صفحه اصلی

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 150*180

\r\n
\r\n

\r\n 200000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 350000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 500000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n سمت راست پایین صفحه اصلی

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 150*180

\r\n
\r\n

\r\n 180000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 300000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 400000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n سمت چپ پایین صفحه اصلی

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 150*180

\r\n
\r\n

\r\n 100000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 150000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 250000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n سمت راست پایین صفحات غیر اصلی

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n 468*60

\r\n
\r\n

\r\n 250000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 450000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 600000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n در قسمت پایین صفحه اصلی

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n 468*60

\r\n
\r\n

\r\n 180000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 300000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n 400000 ریال

\r\n
\r\n

\r\n در قسمت پایین صفحات غیر اصلی

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n \"\" بیشتر
static ©

تعرفه نظارت نقشه برداری


تعرفه تفکیک آپارتمان 1396


آمار کاربران