مهندسین مشاور نقشه برداری


تعرفه تبلیغاتمصوبات گروه تخصصی

گزارش گروه تخصصی نقشه برداری 1/7/1396

مقدمه :

با توجه به درخواست شورای محترم مرکزی در خصوص ارائه گزارش گروه تخصصی نقشه برداری دوره هفتم در قالب موضوعات طرح شده در اجلاس بیستم ودرپاسخ به نامه 6085/د/ش م مورخ 7/6/96، گزارش ذیل تقدیم میگردد.

1-    تعداد جلسات گروه تخصصی نقشه برداری از ابتدای دوره هفتم ... جلسه بوده است.

2-    مهمترین نتایج ومصوبات عبارتند از : تشکیل هیأت رئیسه گروه –تدوین زمان جلسات تا پایان سال 96 –بررسی مطالب کار شده در دوره ششم –تقدیر از اعضای گروه تخصصی دوره ششم –پیگیری مطالب دارای اولویت و طرح آن دراجلاس بیستم –تدوین برنامه ها وراهبردهای آتی –تعیین موضوعاتی برای تهیه دستورالعملهای تخصصی با همکاری و مدیریت هریک از اعضای گروه برای هر موضوع

3-    مهمترین خواسته گروه تخصصی از اجلاس بیستم اجرایی شدن شرح خدمات تخصصی نقشه برداری توسط دارندگان صلاحیت نقشه برداری ،  انتشار مبحث مرتبط با نقشه برداری از مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین تعیین تعرفه خدمات این رشته بوده است.

4-    خواسته های مدنظر گروه تخصصی بجز موضوع تعرفه خدمات که به شکل دیگری درحال پیگیری است در بند هشتم اجلاس بیستم هیأت عمومی ذکر شده است. البته تمام بندهای اجلاس مطالبی بوده که میتواند بعنوان خواسته های این گروه واعضای محترم نقشه بردار مطرح باشد تا با همدلی تمام گروههای تخصصی در اجرای آن اهتمام ورزیم. اما به جز بند 8 بندهای 1-3-5-6-7 و11 مطالبی بوده که درجلسات مختلف گروه تخصصی روی آن بحث شده است.

5-    در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده و مورد نظر گروه تخصصی نقشه برداری که دراجلاس بیستم به آن اشاره شده ، در گام نخست همراهی و همکاری با هیأت رئیسه محترم و شورای مرکزی است و در گام بعد ارائه مطالب و مستندات گروه و پیگیری مجدانه با برگزاری نشستها و جلسات مشترک با مسئولین مرتبط تا حصول نتیجه خواهد بود.

 

                                                                   باتشکر- احمد اسدی

                                                          دبیر گروه تخصصی نقشه برداری

بازديد : 410 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
static ©