تاریخ : شنبه، 30 دي ماه، 1396
موضوع :

برگزاری دوره ارتقاء پایه نرم افزارهای نقشه برداری


منبع این مقاله : :جامعه مهندسان نقشه بردار خراسان
آدرس این مطلب : http://isskh.ir/8/برگزاری-دوره-ارتقاء-پایه-نرم-افزارهای-نقشه-برداری/